Podvojné účtovníctvo

 • zaúčtovanie účtovných prípadov z vecného hľadiska – hlavná kniha
 • chronologický zápis účtovných prípadov – účtovný denník
 • evidencia faktúr odberateľských a dodávateľských, prehľad o ich úhradách – kniha pohľadávok a záväzkov
 • evidencia DH a N majetku
 • vyhotovenie podkladov k inventarizácii majetku a záväzkov
 • evidencia DPH a vypracovanie DP k DPH
 • vypracovanie firemných interných smerníc
 • vykonanie dokladovej inventarizácie účtov hl. knihy ku dňu účtovnej závierky
 • zostavenie účtovnej závierky – ročných výkazov – súvaha, výkaz ziskov a strát
 • vypracovanie poznámok – prílohy k účtovnej závierke
 • dohľad nad finančným a skladovým účtovníctvom (pre firmy so samostatným účt. oddelením)
 • poradenstvo pre prácu účtovného oddelenia (pre firmy so samostatným účt. oddelením)

Jednoduché účtovníctvo

 • zápis účtovných dokladov do peňažného denníka
 • vedenie pokladničnej knihy – zápis príjmov a výdavkov
 • evidencia faktúr odberateľských a dodávateľských, prehľad o ich úhradách – kniha pohľadávok a záväzkov
 • evidencia DH a N majetku
 • evidencia DPH a vypracovanie DP k DPH
 • zostavenie ročných výkazov – výkaz o majetku a záväzkoch, výkaz o príjmoch a výdavkoch

Mzdy a personalistika

 • vyhotovenie pracovných zmlúv, dohôd o vykonaní práce, pracovnej činnosti a dohôd o brigádnickej práci študentov
 • prihlášky, zmeny a odhlášky zamestnancov do SP a do ZP
 • výpočet miezd
 • zostavy, rekapitulácie, prehľad čerpania dovoleniek
 • spracovanie výkazov pre orgány sociálneho zabezpečenia, zdravot. poistenia a daňové úrady
 • spracovanie mzdových listov
 • spracovanie ročného zúčtovania dane z príjmu zo závislej činnosti, vystavenie potvrdení
 • vystavenie výstupných dokladov pri ukončení pracovného pomeru (výpoveď, ELDZ, záp. list)
 • spracovanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia zamestnancov
 • odoslanie výkazov pre SP, ZP elektronicky (EZU)

Ostatné

 • poskytovanie odbornej pomoci v oblasti zakladania živnosti, založenia obchodných spoločností a tým spojených povinností voči štátnym orgánom, ako aj orgánom sociálneho a zdravotného zabezpečenia
 • Ročne zúčtovanie zdravotného poistenia
 • Podklady na úvery

Cenník

Na konkrétnej výške cien za poskytované služby sa dohodneme individuálne, po vzájomnej konzultácii s klientom alebo Vám vypracujeme KALKULÁCIU CIEN na Vami požadované služby.

© Ekonpro 2024. Všetky práva vyhradené.Vytvorilo grafické štúdio vcg.sk.